Načela starovercev

Vrednote in načela starovercev župe Veles

 

Glavna načela po katerih deluje staroverec:

 

A – iskrenost (delovanje iz srca in vesti)

B – vestnost (delujemo natančno in resno)

C – rodnost (vzpodbujamo medgeneracijsko sodelovanje)

 

Čeprav je ena izmed pomembnejših vrednot in pogledov staroverca skrb za skupnost, pa se zavedamo, da je vsak človek vesolje zase in te drugačnosti v popolnosti sprejemamo.

Staroverci se držimo določenih pravil oz. vrednot, ki se tičejo predvsem družbenga vidika in splošnih življenjskih določil, v nekaterih stvareh pa ne želimo posegati v intimno življenje ljudi, kjer vsak dela po svoji vesti.

 

Naše glavne vrednote, ki naj jih sprejema vsakdo, ki se izreče za staroverca, še posebno pa varuha stare vere:

 

1. Vzbodbujamo vzajemnost, solidarnost, sodelovanje, gostoljubnost in medsebojno pomoč.

 

2. Priznavamo in spoštujemo avtonomen razvoj slehernega naroda.

 

3. Dolžnost staroverca je, da skrbi za svoje zdravje.

 

4. Zavezujemo se k aktivnemu ustvarjanju skozi vse življenje, obsojamo lenobo, cenimo marljivost, ustvarjalnost in intelektuano radovednost.

 

5. Smo častilci narave v vsej njeni pestrosti, globini in razsežnosti.

 

6.Bog za nas ni personifikacija univerzalnega človeškega uma, ampak je stvaritelj vsestvarstva oziroma je univerzum, katerega del smo tudi sami. Bogovi pa so bogastvo pestrosti univerzuma oziroma so naravni pojavi našega planeta, katerih častilci in varuhi smo v skladu s tradicijo prednikov, prilagojeno za današnji čas.

 

7. Ne zanikamo tehnoloških pridobitev, zavzemamo pa se, da bi služile v dobre namene – da so v službi za dobro človeka in ohranjanja narave.

 

8. Zavzemamo se za sinergijo med današnjim materialističnim modelom ter tradicionalnim, a hkrati vedno sodobnim in prisotnim duhovnim svetom, ki je neločljivo povezan z našim obstojem.

 

9. Ostro nasprotujemo politiki multikulturalizma. Negativno mnenje imamo o poskusih poenotenja različnih delov človeštva in zabrisanju mej med kulturami. Prav v pestrosti planeta, ki je različen na vseh svojih koncih in segmentih, namreč vidimo največjo lepoto in smisel bivanja.

 

1o. Odločno podpiramo vse ukrepe, ki so usmerjeni k biološki ohranitvi in zmerni demografski rasti slovenskega naroda. Erotično-spolno zvezo dveh naj regulira predvsem čustvo ljubezni.

 

11. Zavzemamo se za pravice domačih, divjih, medicinskih živali saj obsojamo mučenje kakršnekoli vrste. Staroverstvo strogo ne predpisuje vegetarijanstva, priporoča pa zmerno uživanje mesa. Vsakodnevna dieta je stvar odločitve posameznika, na naše praznike le priporočamo, da se zaradi vsebine radosti do življenja zato izognemo mesnim izdelkom in s tem slabi karmi ubijanja.

 

12. Smo proti gensko spremenjenim živilom in za tradicionalno kmetijstvo na temelju novih ekoloških spoznanj.

 

13. Fizično nasilje odklanjamo in obsojamo, razen kadar gre za samoobrambo na mikro ali makro nivoju.

 

14. Staroverci svojo energijo usmerjamo v konstruktivno delovanje ZA staro vero in ne delujemo destruktivno do drugače mislečih.

 

15. Dolžnost staroverca je, da v svojem življenju doseže stopnjo razsvetljenega bivanja v javu.